roze paars gestippelde achtergrondkopie

De Loge Den Haag is de plaatselijke afdeling van de Theosofische Vereniging in Nederland (TVN). De loge werd opgericht op 30 maart 1897.
De TVN is opgericht op 14 mei 1897. Om de TVN op te richten moesten er minimaal 7 loges in Nederland zijn, dat was op 14 mei het geval. De TVN is de nationale afdeling van de Theosophical Society.
De Theosophical Society werd op 17 november 1875 opgericht in New York door Helena Petrovna Blavatsky, Henry Steel Olcott en anderen en heeft nationale afdelingen in meer dan vijftig landen. Het hoofdkwartier is sinds 1882 gevestigd in Adyar, een voorstad van Chennai (vh. Madras) in India.

Lidmaatschap

De enige voorwaarde om lid te kunnen worden is instemming met de doeleinden van de vereniging:

  1. Het vormen van een kern van de universele broederschap der mensheid, zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur.
  2. Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap.
  3. Het onderzoeken van de onverklaarde wetten van de natuur en van de vermogens die in de mens latent aanwezig zijn.

Het lidmaatschap biedt de volgende voordelen:

  • Het loge-lidmaatschap omvat tevens het lidmaatschap van de Theosofische Vereniging in Nederland en dat van de Theosophical Society Adyar.
  • U ontvangt ter introductie de serie ‘Brieven aan nieuwe leden’. Aan de hand van deze 22 brieven wordt u door de geschiedenis en literatuur van de theosofie geleid. Met vragen kunt u altijd terecht bij het loge-bestuur.
  • U ontvangt het kwartaalblad Theosofia. Met dit blad krijgt u periodiek een keur aan theosofische artikelen aangereikt en blijft u op de hoogte van nieuwe boekuitgaven, verenigingsnieuws en nog meer.
  • U kunt kosteloos gebruikmaken van de zeer uitgebreide bibliotheek van het hoofdkantoor in Amsterdam.
  • U krijgt korting bij de meeste nationale bijeenkomsten op het Internationaal Theosofisch Centrum (ITC) in Naarden.
  • Deelname aan activiteiten die alleen toegankelijk zijn voor leden van de TVN.

Wat kan je verwachten bij de Loge?
De loge biedt de mogelijkheid om via cursussen, studiegroepen en leesgroepen te komen tot de kennis van wat Theosofie is. Theosofie ontsluiert verborgen waarheden om te komen tot een dieper begrip van het Leven. Deze zijn bijvoorbeeld te vinden zijn in geschriften en leerstellingen van religies, in mythen en legenden.

Daarnaast zijn er lezingen, films en excursies. Deze bijeenkomsten zijn een goede manier om kennis te maken met de theosofie en de loge-leden. Voor loge-leden zijn speciaal georganiseerde activiteiten vrij toegankelijk en van de loge-bibliotheek kan gratis gebruik worden gemaakt. Voor het volgen van cursussen en studiegroepen wordt in enkele gevallen een kleine bijdrage gevraagd.

De openbare-bijeenkomsten, met lezingen en films, zijn toegankelijk voor leden en belangstellenden. Er worden minimaal 10 avonden per jaar georganiseerd. Deze avonden zijn voor leden vrij toegankelijk, niet-leden betalen hiervoor € 8,00, inclusief koffie/thee per avond.

Wat kost het lidmaatschap?
De jaarcontributie voor een individueel lidmaatschap bedraagt € 134,00 (omgerekend is dit € 11,17 per maand).

Voor een gezinslidmaatschap (gezinslid 50% korting) is dit € 201,00 (omgerekend is dit € 16,75 per maand).

Deze bedragen zijn als volgt opgebouwd:
€ 60,00 resp. € 90,00 loge-contributie en € 74,00 resp. € 111,00 contributie voor het landelijk lidmaatschap.
Voor het loge-lidmaatschap ontvangt u een betalingsverzoek van de penningmeester.
Voor het landelijk-lidmaatschap, dat bestaat uit het lidmaatschap van de Theosofische Vereniging in Nederland (waarmee u tevens lid bent van de Theosophical Society Adyar) en een abonnement op het blad Theosofia, ontvangt u een apart betalingsverzoek.

Gaat het lidmaatschap in tijdens het jaar dan is slechts contributie verschuldigd over de nog niet verstreken kwartalen van dat jaar. (Voorbeeld: U wordt lid in april dan betaalt u slechts driekwart van de jaarcontributie). De contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene ledenvergadering.

De vereniging hanteert het standpunt, dat gebrek aan financiële middelen geen beletsel mag zijn om lid te worden of te blijven. In dat geval kan het bestuur, na een gemotiveerd verzoek van het lid, een regeling treffen voor gespreide betaling of verminderde contributie voor het betreffende jaar. Na dit jaar beslist het bestuur, na overleg met u, of deze regeling wordt gecontinueerd.

Het lidmaatschap vraagt u aan bij het secretariaat van de loge. De aanvraag kunt u richten aan secretaris@theosofiedenhaag.nl of stuur een briefje. Tevens is het mogelijk tijdens een van de openbare avonden een afspraak te maken met de voorzitter of secretaris. Daarna volgt een kort kennismakingsgesprek met de voorzitter en de secretaris. Hierna wordt gezamenlijk de ‘Aanvraag tot lidmaatschap’ ingevuld. Na het voldoen van de contributie wordt u geregistreerd als lid.

Aankomende evenementen