16 december vieren we het Lichtfeest

“Laat het licht van je wezen, het bewust kennen van je ware zelf, uitstralen naar de mensen om je heen.”

Een Bijbeltekst vertaald uit het Aramees en een oproep tot zelfkennis. Want dat is wat ‘licht’ in de diepste zin betekent, niet alleen in het Aramees.
 
Een mooi advies voor de donkere dagen voor Kerst, die leiden naar de komst van het licht, juist als de dagen het kortst zijn en weer gaan lengen.
 
Op maandagavond 16 december komen wij als de leden van de Loge bij elkaar om het Lichtfeest te vieren. Het is tevens de sluiting van de eerste helft van het seizoen.
 
We merken altijd hoe deze sfeervolle avond bijdraagt aan de onderlinge band. Wij hopen dan ook dat zoveel mogelijk leden aanwezig zullen zijn, want juist dát maakt het tot een mooie avond.

9 december: ‘De pijnappelklier, middelaar tussen binnen en buiten’

Dr. Saskia Bosman is bioloog en zelfstandig onderzoeker. Zij verdiept zich al 40 jaar in de mens, vooral DNA, cellen, hersenen, bewustzijn en evolutie, in de context van het milieu (Aarde en Kosmos). Saskia biedt deze lezing aan vanuit haar wetenschappelijke interesse, kennis en ervaring als medisch bioloog in de relatie tussen lichaam en geest, doelbewust verbindingen leggend tussen materie en bewustzijn. Zij heeft daarmee als persoonlijk en maatschappelijk doel om bij te dragen aan bewuste menselijke evolutie.

Op 9 december geeft zij in onze loge de lezing ‘De pijnappelklier, middelaar tussen binnen en buiten’. Deze lezing gaat over een heel klein maar belangrijk kliertje midden in de hersenen. De pijnappelklier is de middelaar tussen binnen en buiten. Deze klier speelt een krachtige rol in onze gezondheid en ons bewustzijn.

In deze lezing wordt het volgende besproken:

 • Hoe kun je de pijnappelklier inzetten voor je gezondheid en innerlijke groei?
 • Waar ligt de pijnappelklier in ons brein?
 • De pijnappelklier als regelaar van ons waak-slaapritme.
 • Evolutie van de pijnappelklier als derde oog en veelzijdig waarnemingsorgaan, de ‘radiokristalletjes’ in de pijnappelkliercellen.
 • Verkalking en ontkalking van de pijnappelklier.
 • De pijnappelklier, het ontspanningssysteem, meditatie en zelfgenezend vermogen.
 • De pijnappelklierhormonen maken verschillende bewustzijnsstaten mogelijk.
 • Wat oude en nieuwe culturen over de pijnappelklier wisten.
 • De pijnappelklier als kosmische antenne.

We zullen enkele meditatieve oefeningen doen die de werking van de pijnappelklier ondersteunen.

Aanvang: 20.00 uur
Adres: Laan van Meerdervoort 1-A, 2517 AA Den Haag
Prijs: gratis voor leden, niet-leden € 6,-

‘Het koninkrijk is binnen in je en buiten je, maar je ziet het niet’.

Op 11 november jl. gaf Marianne Plokker in onze loge een lezing met als onderwerp: Het vroege Christendom.

De eerste eeuw van onze jaartelling. Maar we kregen ook zicht op de vele honderden jaren geschiedenis die eraan voorafging.

Het Oude Testament wordt veelal gezien als de geschiedenis van het Joodse volk, dus als historisch. Maar de Bijbelboeken zijn niet historisch betrouwbaar. In de loop der eeuwen zijn ze meerdere malen herschreven. Het lijkt alsof Jahweh altijd de enige god was voor het Hebreeuwse volk, maar dat is een herschreven versie van latere rabbi’s. Aanvankelijk regeerde in het nabije oosten de Moedergodin, die zich later splitste in een mannelijk en een vrouwelijk aspect. De vereniging van de polariteiten mannelijk/vrouwelijk bleef lang bestaan en was essentieel voor de vruchtbaarheid van het land.

In de 10e eeuw voor Chr. bouwde Salomo de eerste tempel in Jeruzalem. Hier werd aanvankelijk niet alleen Jahweh, maar ook andere goden vereerd. Ook heeft het volk altijd nauwe banden gehad met Egypte en leerde daar vele goden kennen, die veel invloed hadden.

Na de dood van Salomo viel het land uiteen in twee koninkrijken met grote verschillen: Het noorden, Israël, was voornamelijk landbouwgebied met een vruchtbaarheidsreligie en er werden meerdere goden vereerd. Het zuiden, Judea, was deels woestijn en richtte zich vooral op Jahweh, die oorspronkelijk een stamgod uit de woestijn was. Met de verovering van Israël door Babylon verdween een groot deel van de joodse elite (de Babylonische ballingschap). De terugkerende joden namen een strikt monotheïsme mee terug. Men vond dat het joodse volk op de verkeerde weg was en zich te veel had vermengd met andere volken. De priesters legden een etnische zuivering op en de geschiedenis van het Hebreeuwse volk werd weer herschreven; vooral zichtbaar in de boeken Koningen en Kronieken. In de eeuwen daarna waren er vele conflicten en oorlogen. Palestina werd een smeltkroes van volken met zeer verschillende culturen en religies.

Ook ten tijde van Jezus’ geboorte was het nog zeer onrustig in Palestina. Het stond onder Romeins bewind. Jezus was een jood uit Galilea, een gebied in het noorden, met profeten, vrijdenkers en opstandelingen. Het lag ver van Jeruzalem en men ging wat losser om met de wet en men sprak Aramees. Er woonden esoterische sekten zoals de Essenen, Nazireeërs en Hasidim. Jezus was geen eenvoudige boer of handwerksman, zoals hij vaak wordt afgeschilderd (het Aramese woord voor handwerksman, ‘naggar’ betekent ook ‘geleerde’.) Hij zag zichzelf als profeet en leraar en noemde zichzelf nooit Messias. Veel volgelingen zagen hem wel zo en hoopten dat hij het land zou bevrijden van de Romeinen. Hij moet hoogopgeleid zijn geweest, mogelijk bij de Essenen.

Over de tijd tussen zijn 12e en zijn 30e (doop in de Jordaan) weten we niets met zekerheid, hetgeen aanleiding geeft tot allerlei speculaties. Vermoedelijk is hij ingewijd in de mysteriën in Egypte. De esoterische benadering zegt dat Jezus de Christusgeest naar de aarde moest brengen deze daalde op hem neer bij de doop door Johannes in de Jordaan. Hij moet dus wel een hoge ingewijde zijn geweest. Hij bracht een ‘nieuwe’ leer naar de aarde, die van de Liefde. Hij predikte over het ‘Koninkrijk’, dat niet van deze aarde was.

‘Het koninkrijk is binnen in je en buiten je, maar je ziet het niet’.

De weg ernaar toe begint met zelf je verantwoordelijkheid te nemen als individu; een goed mens zijn (zie foto). Hij sprak in gelijkenissen voor het volk; met de discipelen sprak hij opener over zijn missie. Hij kon rechtstreeks werken met de Christuskracht, waarmee hij wonderen verrichtte, die later de kracht van de Heilige Geest genoemd zou worden. Om die kracht te aarden moest hij sterven. Hij had een nauwe (spirituele) band met Maria Magdalena, wat voor sommige apostelen moeilijk te verteren was en voor de kerk helemaal ontoelaatbaar was; reden waarom zij in het Nieuwe Testament als een zondige vrouw werd neergezet.

De eerste christenen waren joden. Zij zagen Jezus als een rechtvaardige, wijze profeet. Er ontstonden verschillende groepen die zijn boodschap mondeling uitdroegen op verschillende manieren. Later, toen de eerste generatie volgers was uitgestorven, ontstond de behoefte om het schriftelijk vast te leggen. Het beeld van Jezus en zijn leringen veranderde overeenkomstig de zich ontwikkelende ideeën. De joodse Jezusbewegingen ontwikkelden zich als scholen van denken, niet als religieuze bewegingen. Veel groepen sloegen een gnostische richting in. Er ontstonden verschillende evangeliën.

Paulus, een hoogopgeleide farizeeër, was aanvankelijk een fel bestrijder van de nieuwe christengemeenschappen, maar ontmoette volgens eigen zeggen Christus Jezus in een visioen op weg naar Damascus en werd bekeerd. Hij hield er eigen ideeën op na, zag Jezus Christus als de Zoon van God en de gemeenten als het ‘nieuwe Israël’. Alle mensen waren volstrekt gelijk en vrij in de geest en iedereen kon zoon of dochter van God worden. Hij werd de apostel voor de niet-joden. Zijn Handelingen der apostelen en de Brieven aan de diverse gemeenten hebben grote invloed gehad.

In het jaar 66 brak de Joodse opstand uit tegen de Romeinen. Jeruzalem werd ingenomen en de tempel verwoest. Ook in Egypte braken opstanden uit. Dat was het einde van de grote joodse gemeenschap in Alexandrië. Ook de enige joodse tempel buiten Jeruzalem werd verwoest. Alle niet-orthodoxe joodse opvattingen werden verboden en uit de geschriften verwijderd. Daardoor lijkt het alsof het joodse volk altijd monotheïstisch is geweest. Ook in de christengemeenten ontstond meer behoefte aan eenheid. Daar gingen de kerkvaders mee aan de slag. Al snel werden de gnosis en allerlei andere opvattingen verketterd.

Joden en christenen gingen definitief hun eigen weg.

Marianne, veel dank voor deze boeiende avond!

25 november film: ‘De Boodschap van de Mythen’ met Joseph Campbell

Over Joseph Campbell:
Als vooraanstaand wetenschapper, schrijver en leraar heeft Joseph Campbell een diepgaande invloed gehad op miljoenen mensen – inclusief Star Wars-maker George Lucas. Voor Campbell was mythologie het “lied van het universum, de muziek van de sferen.”

Stimulerende gesprekken tussen inspirator Joseph Campbell en vooraanstaand journalist Bill Moyers die in levendige dialogen bespreken hoe mythen de sleutel vormen tot het begrijpen van menselijke ervaringen. Ze kunnen oppervlakkig variëren van cultuur tot cultuur, maar op hun diepste niveau onthullen ze allemaal het pad naar zelfontplooiing, sociale integratie en uiteindelijk transcendentie.

Er zijn zes afleveringen die in het seizoen 2019 – 2020 van de Loge Den Haag vertoond zullen worden. (De volgende 3 afleveringen zullen door een wijziging in het programma helaas vervallen: 17 februari 2020: ‘Opoffering en Gelukzaligheid’ | 16 maart 2020: ‘Liefde en de Godin’ | 8 juni 2020: ‘Maskers van de Eeuwigheid’)

Vandaag kijken we naar aflevering twee, ‘De Boodschap van de Mythen’.

Wat we zoeken is een ervaring van levend zijn, zodat onze levenservaringen op het zuiver fysieke vlak weerklank vinden binnen ons eigen innerlijkste wezen, zodat we werkelijk de verrukking ervaren van levend zijn.

Na het bekijken van de film is er gelegenheid om over de inhoud van gedachten te wisselen.

Aanvang: 20.00 uur
Adres: Laan van Meerdervoort 1-A, 2517 AA Den Haag
Prijs: gratis voor leden, niet-leden € 6,-

Volgende aflevering:
27 januari 2020: ‘De eerste Verhalenvertellers’

De spirituele erfenis van de Graaf van Saint-Germain

lezing in Loge Den Haag TVN door Caroline de WestenholzOp maandag 28 oktober gaf Caroline de Westenholz in onze loge een lezing met als onderwerp: Het esoterisch centrum van Nederland. Zij begon met het tonen van een bijzondere plattegrond van Den Haag.

Daarop is duidelijk zichtbaar hoeveel esoterische plekken er op een kluitje bij elkaar liggen rondom ons eigen gebouw. Vlak om ons heen (alle rode punten) zien we de Rozenkruizers, de Vrijmetselaars (vele verschillende loges én een museum), de Soefi’s, de Antroposofen, Theosofen, het Sweedenborgh gebouw, 3 yoga studio’s en nog meer. Toch heel bijzonder. De meeste van deze plekken zijn ontstaan rond de vorige eeuwwisseling.

Waarom ligt dat allemaal zo dicht bij elkaar, in een straal van 1 km rond het Vredespaleis? Is dat toeval?

Den Haag is ook de stad van de Indische repatrianten. Deze mensen namen vaak hun Indische personeel mee terug naar Nederland. En in Indonesië heeft men contact met overledenen en is men vertrouwd met geesten e.d.

Denk maar aan het boek van Louis Couperus, die lange tijd daar woonde en ‘De Stille Kracht’ schreef. Die sfeer werd meegenomen naar hier en heeft zeker invloed gehad. Er werden seances gehouden, zelfs tot verrassing van Caroline door haar eigen betovergrootmoeder, zoals ze ontdekte tijdens haar onderzoek naar dit onderwerp.

Het esoterisch centrum van NederlandMaar volgens de esoterische groepen zelf was er nog een belangrijke reden. De esoterische verenigingen vertelden bij navraag dat de belangrijkste reden het bezoek was van de Graaf van Saint-Germain (‘heilige broeder’) aan Den Haag in de 18e eeuw. Volgens de overlevering zou hij op een heuvel in de tuin van het huidige Vredespaleis een visioen hebben gehad dat dáár de meest mystieke plek was van heel Europa. Die heuvel, genaamd Parnassusheuvel, is nog steeds zichtbaar op dat terrein.

Saint-Germain was een bijzonder iemand. Hij leefde van 1712 tot 1784 en zou de zoon zijn van prins Rakoczy van Transsylvanië. Hij was amateurwetenschapper, muzikant, linguïst, en volgens sommigen ook alchemist. Ook was hij Grootmeester bij de Vrijmetselaren, Ingewijde bij de Rozenkruizers en een Meester bij de Theosofen. Veel verhalen over hem doen de ronde en niet alles staat vast. In de archieven is niets te vinden hierover, maar dat is niet vreemd, want esoterische zaken werden niet opgeschreven en publiek gemaakt.

Maar zeker is dat hij meerder keren in Den Haag is geweest. Hij was te gast op Sorghvliet, het gebied waar Jacob Cats zijn verblijf had gehad, bij Graaf Willem Bentinck, die heel positief over hem was. Een prachtig gebied, met ook een Parnassusheuvel, een labyrint, een dierentuin en boomgaarden. Het is nog steeds een mooie plek en toegankelijk voor publiek, maar ziet er nu heel anders uit en de ingang is op een andere plek, aan de Scheveningseweg.

Saint-Germain had contact met de hoge adel in Frankrijk en Engeland en trachtte ook de oorlog tussen die landen te beëindigen. Dat viel niet goed bij de Franse koning en hij moest vluchten naar Engeland.

Later kwam hij weer terug naar Nederland. In totaal is hij vier keer een periode in ons land geweest. En zijn aanwezigheid hier werkt nog steeds na en heeft heel veel esoterische instellingen naar dit stukje Den Haag gebracht. Het is  zijn ‘spirituele erfenis’.

Een boeiende en levendige avond!

2020: Open Meditatiebijeenkomsten ”Mijn Lichaam”

Open meditatiebijeenkomsten “Mijn Lichaam” start in februari 2020

In deze bijeenkomsten mediteren we gericht op ons eigen lichaam. Ieder mens is in het bezit van een (fysiek) lichaam. Elk menselijk lichaam is uniek, qua uiterlijk, qua expressie, qua functie enz.

In de meditaties gaan we het volgende ervaren:

 • De grenzen van mijn lichaam
 • De binnenkant van mijn lichaam
 • De energiecentra van mijn lichaam
 • De organen van mijn lichaam
 • De betekenis van mijn armen en handen
 • De functie van mijn benen en voeten
 • De zintuigen van mijn hoofd

Iedereen is van harte uitgenodigd:

Woensdagavond van 19.30 tot uiterlijk 21.00 uur.
Kosten voor 7 meditatiebijeenkomsten: €65,00
De data: 12 en 19 februari, 11 en 18 maart, 8 en 15 april en 13 mei 2020.

Rien van der Linden en Anitha Kreuijer
Laan van Meerdervoort 1A, 2517AA Den Haag
Opgeven of info: r.a.theosofie@gmail.com

Download hier de flyer Open Meditatiebijeenkomsten 2020.

11 november: ‘Een studie in het vroege christendom’

Op 11 november is Marianne Plokker bij ons te gast en zal zij een lezing geven over het vroege christendom.

Marianne Plokker is opgegroeid in een theosofische familie, haar grootmoeder was ooit voorzitter van de Loge Den Haag, wat haar brede belangstelling voor filosofie en religies van Oost en West verklaart. Nu ze niet meer werkt, vertaalt ze artikelen voor de Theosofia en houdt ze zich bezig met yogafilosofie en het vroege christendom. Daarnaast doet Marianne vrijwilligerswerk voor het Utrechts Landschap en bij een kleine particuliere kattenopvang.

Het christendom is diep verankerd in onze Westerse cultuur. Onze manier van denken en handelen wordt er diep door beïnvloed. De kerken hebben door de eeuwen heen een beeld voorgesteld van een lineaire ontwikkeling van het christendom, van Jezus (Christus, zoon van God) tot heden en van de bijbel als ‘het woord van God’.

De ontdekkingen van gnostische evangeliën en andere geschriften in Qumran en Nag Hammadi vertellen echter andere verhalen dan die wij kennen.

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat in de loop der eeuwen veel in de bijbelteksten is veranderd, aangepast aan de politiek en de theologie van de tijd. Er is veel onderzoek gedaan naar de ‘historische Jezus’. Wie en wat was Jezus eigenlijk? Wat kunnen we (terug)vinden over hem en zijn oorspronkelijke boodschap?

Maandagavond 11 november 2019, aanvang: 20.00 uur
Adres: Laan van Meerdervoort 1-A, 2517 AA Den Haag
Prijs: gratis voor leden, niet-leden € 6,-

De schepping is de neerslag van de goddelijke harmonie

Op maandag 14 oktober heeft Ronald van Vierzen een lezing gehouden in onze loge, met als onderwerp: De Gulden Snede en het begrip Oneindig

De Gulden Snede is een bijzondere meetkundige verhouding die op vele gebieden voorkomt. Een lijn van A naar C wordt op punt B ‘gesneden’ in een bepaalde wetmatige verhouding. Het kleinere deel verhoudt zich tot het grotere als 1:1,618 , ofwel 1 staat tot de Griekse letter Phi. Maar ook het grotere deel A-B verhoudt zich tot de hele lijn als 1:Phi.

Op veel schilderijen kan je ‘gulden rechthoeken’ vinden. Seurat en ook Mondriaan gebruikten de Gulden Snede, al of niet bewust en in de renaissancetijd pasten Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael en andere kunstenaars het veelvuldig toe.

Men kan het terugvinden in de Notre Dame in Parijs en het Parthenon in Athene. Zelfs de Piramiden van Cheops zijn gebouwd in de verhouding van de Gulden Snede. Ook in het menselijk lichaam, gezicht, handen, armen, zijn deze verhoudingen te vinden.

Dat wij nog steeds zo geïnteresseerd zijn in kunst uit het verleden komt misschien wel door de gulden snede. Daardoor ontstaat harmonie en schoonheid. Waar haalden de oude meesters die kennis vandaan? In de Griekse tijd waren diverse mysteriescholen waar wiskundige verhoudingen werden onderzocht. Na jarenlange studie kon men geestelijk ingewijd worden.

Pythagoras stelde: ‘de grondslag van alle dingen is te vinden in getallen, figuren en getalsverhoudingen, waarvan je de maatgeving moet onderzoeken langs mathematische weg’. Hij zegt dus eigenlijk al dat de oorsprong/grondslag is te vinden in de geestelijke wereld en  uitdrukking is van de geestelijke wereld. Dat moesten de leerlingen ook in zichzelf onderzoeken en vinden; dan pas konden ze het waarnemen en de diepere zin ervan begrijpen. De schepping in de stof is dus een deel (afsplitsing) van de alles omvattende geestelijke wereld.

Overal kunnen we de verhouding het kleine tot het grote en het grote tot het totaal terugvinden. Het is bijzonder dat het getal Phi 1,618 eigenlijk veel langer is, eindeloos veel cijfers achter de komma heeft. Het is dus niet exact weer te geven, tot frustratie van veel wetenschappers. Datzelfde geldt voor het getal Pi, 3,14….., de verhouding middellijn tot cirkel. De geest drukt zich uit in de stof, maar laat zich er niet in vastleggen! De schepping is de neerslag van de goddelijke harmonie.

Na de pauze kwam het begrip oneindig aan de orde. Via sinus, cosinus en tangens, cirkel en diverse gradenberekeningen bleek dat het begrip oneindig een onjuiste term is. Het bestaat niet in de fysieke wereld; is eigenlijk een vertaling van de onstoffelijke geestelijke wereld. In wat genoemd wordt het middernachtelijk uur, kijkt men terug op het vorige leven en trekt daaruit conclusies voor het volgende leven; iets wat in de christelijk wereld was afgeschaft: er is wel een hiernamaals, maar niet een ‘hiervoormaals’.

Een bijzondere en boeiende avond, waarover we nog lang niet uitgepraat zijn, zoals bleek uit de vragen aan het eind van de avond. Reuze bedankt Ronald!

Buitengewone ervaringen en energieën in de ontwikkeling van de mens

Op 9 november 2019 vindt de eerste bijeenkomst plaats van een reeks seminars georganiseerd door de Theosofische Vereniging in Nederland in samenwerking met het ITC in Naarden , met als thema Latente vermogens in de Mens, buitengewone ervaringen en energieën in de ontwikkeling van de mens.

Buitengewone ervaringen

Uit onderzoek blijkt dat 51% van de bevolking in westerse landen buitengewone ervaringen heeft gehad, zoals helderziendheid, telepathie, lucide dromen, bijna-doodervaringen, contact met overleden dierbaren, en mystieke, spirituele en esthetische ervaringen. Hoe bijzonder die ervaringen ook kunnen zijn, in sociologisch opzicht zijn ze heel normaal. Ze maken niet alleen deel uit van de postmoderne wereld waarin wij leven, maar ook van de wijsheidstradities van alle culturen.

De derde doelstelling

Onderzoek naar dit soort ervaringen is sinds de oprichting van de Theosophical Society in 1875 een van haar doelstellingen. In een tweejarig programma van seminars en studiedagen wordt onderzocht wat nieuwe inzichten in wetenschap, religie, filosofie en therapie kunnen bijdragen aan een verdiepende verkenning van latente vermogens die in ons sluimeren.

Theosofie biedt een veilige omgeving om deze onderwerpen te bestuderen

Theosofie, of goddelijke wijsheid, is een verborgen kennis en ook de kennis van het verborgene. Alles wat door de zintuigen wordt waargenomen heeft een verborgen diepte. Het oppervlak van voorwerpen, hun uiterlijke horizon, is slechts de grens. De ontwikkeling van spirituele intuïtie is nodig om een synthese tussen innerlijk en uiterlijk te realiseren. Dit vraagt om een veilige omgeving en concepten waarbij eenieder voor zichzelf deze synthese kan ontwikkelen.

“Religieuze en mystieke ervaringen” 
Datum: 9 november 2019
Locatie: ITC, Besant Hall, Meentweg 9, 1411 GR Naarden
Prijs: € 50,- voor leden, niet-leden € 65,-

De volgende sprekers zullen een bijdrage leveren:

 • De veelvormigheid van spirituele ervaringen – Dr. Hein van Dongen (filosoof en musicus, betrokken bij Filosofie Oost-West en andere onderwijsinstellingen)
 • De Donkere Nachten van de Ziel – David Nieuwejaers (bestudeerder van het esoterische en mystieke denken, in het bijzonder de joods-christelijke wijsheidstraditie, en volgt nog steeds een scholing in westerse mystiek en meditatie).
 • Verdachte Vrienden: Liminaliteit en communitas in de Society of Friends – Drs. Arjan Lelivelt (studeerde cognitieve psychologie (Radboud Universiteit Nijmegen, Pennsylvania)
 • Ingmar de Boer

Download hier de brochure Latente Vermogens in de Mens met het complete programma van de drie seminars: Religieuze en mystieke ervaringen (9-11-2019),  Rituelen en genezing (15-2-2020) en Werken met energieën (09-05-2020).

Het inschrijfformulier kunt u hier downloaden: Inschrijfformulier Latente vermogens seizoen 2019-2020 . Bij inschrijving voor alle drie de dagen geldt een korting van € 15,-.

 

Lezing 28 oktober: ‘Het esoterisch centrum van Nederland’

Caroline de Westenholz is kunsthistorica en publiciste, en vooral bekend als oprichtster van het Louis Couperus Museum. In 2013 kende het Prins Bernhard Cultuurfonds haar een Zilveren Anjer toe “voor haar inzet ten behoeve van het Louis Couperus Museum in Den Haag”; de onderscheiding werd door prinses Beatrix opgespeld. Op 7 februari 2014 ontving zij bovendien de Victorine Heftingprijs 2013.

Caroline de Westenholz, Het esoterisch centrum van NederlandDen Haag is van oudsher een centrum van esoterische stromingen. De Rozenkruisers zijn hier al gesignaleerd in 1622. Ruim honderd jaar later, in 1756, werd het hoofdkwartier van de Vrijmetselarij in Den Haag gevestigd. In de tweede helft van de negentiende eeuw werden de eerste spiritistische en theosofische verenigingen er opgericht. Rond 1900 waren er vele andere esoterische gezelschappen.

Steeds valt het inwoners en bezoekers van Den Haag op dat bijna al deze esoterische genootschappen in Den Haag liggen in de nabijheid van het Vredespaleis. Is dat toeval?

In de 18e eeuw is deze plek tweemaal bezocht door de Meester van de Westerse Esoterie, de Graaf van St. Germain. Zou hier een verband kunnen liggen?

De spreekster bekijkt het geestelijke leven van Den Haag in de periode 1750 – 1950.

U bent van harte welkom!
Maandagavond 28 oktober 2019, aanvang: 20.00 uur
Adres: Laan van Meerdervoort 1-A, 2517 AA Den Haag
Prijs: gratis voor leden, niet-leden € 6,-