Lezing 28 oktober: ‘Het esoterisch centrum van Nederland’

Caroline de Westenholz is kunsthistorica en publiciste, en vooral bekend als oprichtster van het Louis Couperus Museum. In 2013 kende het Prins Bernhard Cultuurfonds haar een Zilveren Anjer toe “voor haar inzet ten behoeve van het Louis Couperus Museum in Den Haag”; de onderscheiding werd door prinses Beatrix opgespeld. Op 7 februari 2014 ontving zij bovendien de Victorine Heftingprijs 2013.

Caroline de Westenholz, Het esoterisch centrum van NederlandDen Haag is van oudsher een centrum van esoterische stromingen. De Rozenkruisers zijn hier al gesignaleerd in 1622. Ruim honderd jaar later, in 1756, werd het hoofdkwartier van de Vrijmetselarij in Den Haag gevestigd. In de tweede helft van de negentiende eeuw werden de eerste spiritistische en theosofische verenigingen er opgericht. Rond 1900 waren er vele andere esoterische gezelschappen.

Steeds valt het inwoners en bezoekers van Den Haag op dat bijna al deze esoterische genootschappen in Den Haag liggen in de nabijheid van het Vredespaleis. Is dat toeval?

In de 18e eeuw is deze plek tweemaal bezocht door de Meester van de Westerse Esoterie, de Graaf van St. Germain. Zou hier een verband kunnen liggen?

De spreekster bekijkt het geestelijke leven van Den Haag in de periode 1750 – 1950.

U bent van harte welkom!
Maandagavond 28 oktober 2019, aanvang: 20.00 uur
Adres: Laan van Meerdervoort 1-A, 2517 AA Den Haag
Prijs: gratis voor leden, niet-leden € 6,-

Loge Den Haag TVN ledenbijeenkomst

Ledenbijeenkomst op 21 oktober met presentatie van Mark Becking

Op 21 oktober komen we bij elkaar om de toekomstplannen van de loge bespreken. Een uitgelezen kans om feedback te geven over het reilen en zeilen van de loge en om nieuwe ideeën aan te dragen.

In het kader van het initiatief “Vereniging in Verandering” zal Mark Becking een presentatie houden over een training zelftransformatie die hij voor de leden van onze loge wil geven in de nabije toekomst.

Wij zijn ervan overtuigd dat het een interessante en waardevolle avond wordt en rekenen op een grote opkomst!

Aanvang 20.00 uur, alleen voor leden!

 

Lezing 4 oktober: ‘De Gulden Snede en het begrip oneindig’

Ronald van Vierzen, studeerde elektrotechniek in Delft en werkt in de chipindustrie. Hij werd antroposoof en schreef een boek over klassieke homeopathie versus reguliere geneeskunde. Hij benut de antroposofie om spiritualiteit en wetenschap met elkaar te verbinden en publiceert daarover in tijdschrift Kore. Op 14 oktober geeft hij de lezing ‘De Gulden Snede en het begrip oneindig’. U bent van harte welkom!

De Gulden Snede is een heel specifieke verhouding van twee afmetingen die in veel kunstwerken is toegepast. Wat maakt die verhouding zo specifiek? Een korte reis door de kunstgeschiedenis leert dat de Gulden Snede al ver voor onze jaartelling bekend was. Door wie of wat hebben de grote meesters in de kunst zich laten inspireren? Wat is het werkelijke geheim achter de Gulden Snede?

Het wiskundige begrip ‘oneindig’ is eigenlijk niet door het verstand te bevatten. Pas wanneer we beseffen dat de wiskunde de aardse neerslag is van kosmische wijsheid, krijgt het woord ‘oneindig’ een heel andere betekenis en levert het aanwijzingen op voor iets dat binnen de christelijke kerk wordt ontkend, namelijk het bestaan van een vóór-geboortelijk leven. Zelfs het principe van reïncarnatie is uit de meetkunde af te leiden.

Maandagavond 14 oktober 2019, aanvang: 20.00 uur
Adres: Laan van Meerdervoort 1-A, 2517 AA Den Haag
Prijs: gratis voor leden, niet-leden € 6,-

Film 30 september 2019: Het Avontuur van de Held

Film: ‘Het Avontuur van de Held’ met Joseph Campbell. Als vooraanstaand wetenschapper, schrijver en leraar heeft Joseph Campbell een diepgaande invloed gehad op miljoenen mensen – inclusief Star Wars-maker George Lucas. Voor Campbell was mythologie het “lied van het universum, de muziek van de sferen.”

De afleveringen in de serie Mythen en Bewustzijn, de kracht van de mythologische verbeelding, bevatten stimulerende gesprekken tussen inspirator Joseph Campbell en vooraanstaand journalist Bill Moyers. Ze bespreken in levendige dialogen hoe mythen de sleutel vormen tot het begrijpen van menselijke ervaringen. Mythen kunnen oppervlakkig variëren van cultuur tot cultuur, maar op hun diepste niveau onthullen ze allemaal het pad naar zelfontplooiing, sociale integratie en uiteindelijk transcendentie.

Er zijn zes afleveringen die in het seizoen 2019 – 2020 van de Loge Den Haag allemaal vertoond zullen worden. We beginnen met ‘Het Avontuur van de Held’.

Waarom zijn er zoveel heldenverhalen in de mythologie en wat is de betekenis van de beproevingen van de held?

Na het bekijken van de film is er gelegenheid om over de inhoud van gedachten te wisselen.

Volgende afleveringen:
25 november 2019: ‘De Boodschap van de Mythen’ | 27 januari 2020: ‘De eerste Verhalenvertellers’ |
17 februari 2020: ‘Opoffering en Gelukzaligheid’ | 30 maart 2020: ‘Liefde en de Godin’ | 8 juni 2020: ‘Maskers van de Eeuwigheid’ |

Maandagavond 30 september 2019, aanvang: 20.00 uur
Adres: Laan van Meerdervoort 1-A, 2517 AA Den Haag
Prijs: gratis voor leden, niet-leden € 6,-

Werk aan de winkel! Oefen in het dagelijks leven …

Op maandag 16 september gaf Guido Lamot in onze loge een lezing over Krishnamurti en zijn eerste boekje: Aan de voeten van de meester. Hij was 13 jaar(!) toen hij het schreef. De titel gaat eigenlijk over hemzelf; hij heeft als kind al onderricht gekregen van de Meester. Maar het gaat ook over ons: hoe kunnen wij ons ontwikkelen en het Pad betreden? Waarop moeten we letten, wat moeten we beoefenen?

Noodzakelijk is dat wij ons ontwikkelen op de volgende vier terreinen: Onderscheidingsvermogen, Begeerteloosheid, Juist gedrag en Liefde.

Onderscheidingsvermogen wil zeggen dat wij zien wat belangrijk is en wat niet. Weten wat goed en verkeerd is en daarnaar handelen. Wat helpt ons (en de maatschappij) te groeien en wat is nutteloos? Waarop richten we onze aandacht en energie?

Begeerteloosheid is een wat ouderwetse term voor niet gehecht zijn aan … Verlangen naar, willen hebben, geld, macht, veel plezier, veel spullen, enzovoort. Het borduurt voort op het eerste punt, wat is belangrijk en wat niet? Veel mensen denken dat ze niets zijn zonder al die zaken.

Maar we moeten leren inzien dat dit allemaal ‘buitenkant’ is. We moeten naar binnen, wie zijn we echt? Dáár is wijsheid en inzicht.

Juist gedrag vloeit weer voort uit het vorige punt. Krishnamurti deelde dat in zes kenmerken in:  Zelfbeheersing in denken en  Zelfbeheersing in handelen, Verdraagzaamheid, Blijmoedigheid, Op één punt gerichtheid, Vertrouwen.

 

Werk aan de winkel! Het dagelijks leven geeft ons alle mogelijkheid tot oefening! Als we bewust met deze zaken bezig zijn dan groeien we flink en worden alle ‘buitenkant’ zaken vanzelf minder belangrijk.

Liefde, het laatste maar ook het belangrijkste punt! De basis van het universum en van het leven! Als wij leren ons hart te openen en open te houden, dan zou de wereld met sprongen vooruit gaan. We hebben die kwaliteiten in ons, maar moeten oefenen ze bewust te gebruiken. Dan zullen we erop letten geen levend wezen te kwetsen en zullen we anderen willen helpen. Dan zijn we dienstbaar aan anderen, zonder erbij na te denken. Dan focussen wij ons op het goede en geven ongemerkt het voorbeeld van hoe het óók kan.

Dank voor deze avond, Guido, en ook voor de humor die je er in verweven hebt.

Start 10 oktober: Kennismaking met de Theosofie

Door een aangeboren nieuwsgierigheid en het verlangen om de wereld om ons heen en vooral onszelf te begrijpen, bewandelen we als mens het levenspad op zoek naar antwoorden. Wie tijdens die reis de theosofie ontdekt, krijgt al snel door dat deze levensbeschouwing toegang geeft tot een schatkamer vol eeuwenoude geschriften en esoterische kennis. Maar waar te beginnen?

De theosofie kan structuur aanbrengen in de enorme hoeveelheid beschikbare literatuur en artikelen op het internet. Ze kan als gids dienen om in een nimmer aflatende stroom van informatie die dagelijks op ons afkomt, datgene eruit te halen wat werkelijk van belang is. Ook zijn de studies die de theosofie aanbiedt, een uitstekende manier om onderscheidingsvermogen te ontwikkelen. Een noodzakelijke kwaliteit om de grote waarheden te kunnen ontsluieren.

Tijdens de acht kennismakingsbijeenkomsten voor geïnteresseerden die nog weinig af weten van de theosofie, zullen we met het boek ‘Theosofie, eeuwige wijsheid voor deze tijd’ als leidraad, de volgende onderwerpen bespreken:

1e bijeenkomst – “Theosofie als wijsheid” Het woord theosofie betekent letterlijk ‘goddelijke wijsheid’. Wat is wijsheid precies? Kun je die verwerven of ontwikkelen? Een belangrijk thema in de theosofie is vrijheid van denken. Wat betekent dit in communicatie met anderen? Wat is een dialoog?

2e bijeenkomst – “De eenheid van mens en universum” Broederschap der mensheid is het eerste doel van de Theosofische Vereniging. Wat is de betekenis hiervan?

3e bijeenkomst – “Wat is meditatie?” Meditatie is eigenlijk altijd een belangrijk onderdeel van een spiritueel leven. Wat is het doel van meditatie? Hoe kun je zelf mediteren? Hoe vind je je eigen manier van mediteren?

4e bijeenkomst – “De mens als samengesteld wezen” Het theosofisch mensbeeld. De aura van de mens en de chakra’s.

5e bijeenkomst – “Het pad van geestelijke ontwikkeling” Het spirituele pad in o.a hindoeïsme en boeddhisme.

6e bijeenkomst – “Evolutie en het ontstaan van het heelal” Alles in het heelal ‘leeft’ en ontwikkelt zich. Wat is het allereerste begin? Wat is het einddoel van deze ontwikkeling?

7e bijeenkomst – “Karma en reïncarnatie” Karma als kosmisch evenwicht. De dood ‘en daarna’ in verschillende religies. Het Egyptisch dodenboek.

8e bijeenkomst – “De Theosofische Vereniging” Hoe zit de vereniging in elkaar, internationaal en in ons land. Geschiedenis en het heden.

vlinders, transformatie, kennismaking met de theosofieOnder leiding van Jan Maarten Braak | Aanmelden: tvndenhaag@gmail.com

Data 2019: 10/10, 14/11, 12/12
Data 2020: 09/01, 13/02, 12/03, 09/04, 14/5
Tijd: donderdag van 19.30 – 21.30 uur, zaal open 19.15 uur
Locatie: Laan van Meerdervoort 1-A, 2517 AA Den Haag
Kosten: € 50,- voor 8 bijeenkomsten. Koffie en thee zijn gratis.

Het boek ‘Theosofie – eeuwige wijsheid voor deze tijd is bij de cursus inbegrepen.

Nog 2 plaatsen beschikbaar bij de thematische studie Geheime Leer

Geheime Leer in de overgang van het 2e naar 3e decennium van de 21e eeuw

Deze thematische studie van de Geheime Leer bestaat uit modules in een cyclus van één studie- en één meditatieavond per maand. In elke module zal een thema uit de Geheime Leer bestudeerd worden.

Het thema van het najaar 2019 is: Het Klimaat en de wet van de Periodiciteit in relatie tot de oude wijsheid (Geheime Leer)

Er zijn nog een paar plaatsen beschikbaar in deze studiegroep. Meer informatie vindt u hier: Vervolgstudie Geheime Leer in de overgang van het 2e naar 3e decennium van de 21e eeuw
Voor aanmelden bel of mail Rien van der Linden: 06 – 28 46 68 14 of  mjcvanderlinden.theosofia@gmail.com


Data 2019 en 2020:

Studie Geheime Leer  bij Rien van der Linden thuis      14:30 uur – 16:30 uur
2019: 11 september, 9 oktober, 13 november en reservedatum 8 december
2020: 8 januari, 12 februari, 11 maart, 8 april, 13 mei en 10 juni

Meditatie Geheime Leer   Loge Gebouw        19:30 uur – 21:30 uur
2019: 25 september, 23 oktober, 27 november
2020: 22 januari, 26 februari, 25 maart, 22 april, 27 mei en 24 juni

Lezing 16 september 2019: ‘Aan de Voeten van de Meester’

De eerste lezing in het nieuwe seizoen wordt verzorgd door Guido Lamot. Hij stichtte in 1970 in Vlaanderen een Yoga-Vedanta vereniging en in 1982 in Drenthe een Tao-Centrum met lerarenopleiding voor yoga, adem en energie.  Hij is freelance docent Oosterse filosofie aan twee academies voor sociale wetenschappen en is vice-voorzitter van de TVN.

Alcyone, Aan de voeten van de meester‘Aan de voeten van de meester’ is het eerste kleine boekje geschreven door de nog jonge Krishnamurti op 13 jarige leeftijd.

Dit werkje, dat uitgroeide tot een bestseller, bevat vier grootse ethische thema’s:

– onderscheidingsvermogen
– begeerteloosheid
– goed gedrag
– liefde

Door het toepassen van deze gulden regels in het dagelijks leven, wordt ons groei- en inwijdingsproces versneld.

Verder gaan we ons verdiepen in bijzondere uitspraken uit de eerste openbare lezingen van Krishnamurti’s mystieke periode rondom 1920-1930.

In ’t flikkeren der sterren
aanschouwde ik U.
In ’n vogel die voorbijvloog
en in het donker van den berg verdween,
aanschouwde ik U.

Gelukkig is de mens, die U en mij
in alle dingen vindt!
K.

U bent van harte welkom op 16 september 2019, in ons Logegebouw aan de Laan van Meerdervoort 1-A, 1517 AA Den Haag. Aanvang 20:00 uur, prijs € 6,- (gratis voor leden).

Terug van vakantie! Welkom bij de opening van het nieuwe seizoen

Opening seizoen 2019 Loge Den HaagOp 9 september komen wij als logeleden bij elkaar voor de opening van het nieuwe seizoen 2019 – 2020. Bij het samenstellen van het programma hebben het bestuur en de programmacommissie zich laten inspireren door de wensen van de logeleden.

Het wordt ongetwijfeld een gezellig weerzien waarbij vakantieverhalen worden uitgewisseld en er vol enthousiasme over toekomstplannen wordt gesproken.

priester VVK Ronald EngelseBovendien zal Ronald Engelse, priester van de Vrije Katholieke Kerk in Rotterdam, een interessante presentatie geven.

Graag tot ziens op 9 september om 20.00 uur!

Deze avond is uitsluitend toegankelijk voor leden van de Loge Den Haag.