Gewijzigde datum gespreksavond in maart met Wim Leys

De gespreksavond met Wim Leys over Reïncarnatie, karma en verantwoordelijkheid voor je eigen acties is verplaatst van 13 maart naar 20 maart 2023. Locatie: Rietzangerlaan 2A, Den Haag. Aanvang 19.30 uur.

Tijdens deze avond gaan we met elkaar in gesprek over bovengenoemde onderwerpen. Als u zich heeft opgegeven voor de avond ontvangt u wat informatie die u kunt gebruiken als voorbereiding op deze avond. Het is de bedoeling dat ook de theosofische kijk op deze onderwerpen ter sprake komt.

Aanmelden op tvndenhaag@gmail.com.

Wim Leys werd in 2006 penningmeester van de Loge Den Haag en was van 2009 tot 2017 voorzitter. Sinds 2015 is hij nationaal voorzitter van de TVN, en werkt als vrijwilliger op het hoofdkantoor in Amsterdam. Hij geeft cursussen, leidt studiegroepen en houdt voordrachten over Theosofie.

 

Start: Kennismaking met de Theosofie – Ria Schopman

Door een aangeboren nieuwsgierigheid en het verlangen om de wereld om ons heen en vooral onszelf te begrijpen, bewandelen we als mens het levenspad op zoek naar antwoorden.

Wie tijdens die reis de theosofie ontdekt, krijgt al snel door dat deze levensbeschouwing toegang geeft tot een schatkamer vol eeuwenoude geschriften en esoterische kennis. Maar waar te beginnen?

De theosofie kan structuur aanbrengen in de enorme hoeveelheid beschikbare literatuur en artikelen in bibliotheken, boekhandels en op het internet. Ze kan als gids dienen om in een nimmer aflatende stroom van informatie die dagelijks op ons afkomt, datgene eruit te halen wat werkelijk van belang is.

Tijdens de acht bijeenkomsten op woensdagavond zullen we met het boek ‘Theosofie, eeuwige wijsheid voor deze tijd’ als leidraad, de volgende onderwerpen bespreken:

 • Wat is theosofie?
 • De eenheid van mens en universum
 • Meditatie
 • De mens als samengesteld wezen
 • Het pad van geestelijke ontwikkeling
 • Het bouwplan van de kosmos
 • Karma
 • Reïncarnatie

Cursusdata: 

21 en 28 september
5, 12, 19 en 26 oktober
2 en 9 november

Kosten: € 50, – voor 8 bijeenkomsten. Koffie en thee zijn gratis, het boek ‘Theosofie – eeuwige wijsheid voor deze tijd’ is bij de cursus inbegrepen.

Aanmelden: tvndenhaag@gmail.com

 

GEWIJZIGDE DATUM! Reïncarnatie, karma en verantwoordelijkheid voor je eigen acties – Wim Leys

Tijdens deze avond gaan we met elkaar in gesprek over bovengenoemde onderwerpen.

Als u zich heeft opgegeven voor de avond ontvangt u wat informatie die u kunt gebruiken als voorbereiding op deze avond.

Het is de bedoeling dat ook de theosofische kijk op deze onderwerpen ter sprake komt.

Aanmelden op tvndenhaag@gmail.com.

Wim Leys werd in 2006 penningmeester van de Loge Den Haag en was van 2009 tot 2017 voorzitter. Sinds 2015 is hij nationaal voorzitter van de TVN, en werkt als vrijwilliger op het hoofdkantoor in Amsterdam. Hij geeft cursussen, leidt studiegroepen en houdt voordrachten over Theosofie.

Start 21 september: Uitzicht door Inzicht

Onze cursus Kennismaking met de Theosofie is verplaatst naar SEPTEMBER 2022.

Voor iedereen die nu al wil beginnen met het bestuderen van de theosofie is er de cursus Uitzicht door Inzicht, die op 21 september van start gaat. De cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten op dinsdagavond onder leiding van Robert A. Pullen. Meer informatie vind je hieronder. Aanmelden kan via tvndenhaag@gmail.com.


Data 2021 : 21/9, 5/10, 19/10, 2/11, 16/11
Dinsdagavond van 20.00 – 22.00 uur
Locatie: zaal van de VKK, Rietzangerlaan 2A, 2566 SV Den Haag
Kosten voor 5 bijeenkomsten: € 12,50 voor leden en € 25,00 voor niet-leden. Dit is exclusief het cursusboek ‘Perspectieven van een allesomvattende levensfilosofie’ van  Charles J. Ryan dat aangeschaft kan worden op de eerste bijeenkomst voor € 27,50.
Aanmelden: tvndenhaag@gmail.com

In deze cursus worden de grote Natuurwetten besproken zoals de Wet van oorzaak en gevolg (karma), de Wet van herbelichaming (reïncarnatie), de Wet van Zelf-wording (geestelijke ontwikkeling) en de Wet van de cyclussen in de Natuur (zoals het bewustzijnsproces vóór de geboorte en ná de dood). Het doel van het menselijk bestaan, de relatie met de ons omringende Natuur – waarmee wij onlosmakelijk zijn verbonden – en de vele levensproblemen waar men over het algemeen mee worstelt, worden uitgebreid besproken. Dit alles wordt vanuit een spirituele/holistische visie benaderd. Er wordt aangestuurd om tot een beleving te komen van hetgeen wordt besproken als een levende werkelijkheid. Vanuit deze beleving leert men een ‘mind over matter’ levenshouding te ontwikkelen en te leven in het NU.

De inzichten die tijdens deze cursus worden opgedaan kunnen voor een solide anker in het leven zorgen en een uitzicht door inzicht bieden, waarbij de Theosofie kan worden ervaren als een allesomvattende levensfilosofie.

Deze cursus staat onder leiding van Robert A. Pullen.

 

Het zijn boeken die inspireren, maar mensen die de woorden tot leven moeten wekken

Op 22 februari leidde Robert Pullen via Zoom een gespreksavond over het onderwerp Theosofie in de moderne maatschappij. Hij begon de avond met het voorlezen van een door hem geschreven tekst waarin hij ons vertelde dat mevrouw Blavatsky met het schrijven van de Geheime Leer ons ontegenzeggelijk de meest diepzinnige samenvatting van de kosmische kennis van de ouden heeft gegeven, maar dat de tijdloze wijsheid van de theosofie zich niet volledig laat vangen in woorden.

Theosofie is een verzameling van levende gedachten, waarbij elementale energieën ontstaan als de tekst bij herkenning door de lezer, tot leven komt in zijn denken en in zijn hart. Herkenning, omdat de mens een oer-herinnering heeft aan wie hij werkelijk is in een transcendentaal geheel: een kosmische pelgrim. De Geheime Leer is niet geschreven om theosofische professoren voort te brengen, maar om intuïtie te ontwikkelen. Het is een boek met diep verborgen waarheden die in de lezer tot leven gewekt moeten worden.

Het zijn boeken die ons inspireren maar het zijn de mensen die de woorden van deze levensfilosofie tot uitdrukking brengen in hun handelen en hun gedrag. Dit vertaalt zich in kwaliteiten zoals verdraagzaamheid, geduld, vriendelijkheid, eerlijkheid, onzelfzuchtigheid en een liefdevolle uitstraling vanuit het hart, voelbaar voor iedereen die erdoor geraakt wordt. Al die theosofische kennis is een middel tot een doel. Dat doel is om je menszijn zo veel mogelijk te ontwikkelen in de richting van wat je zou moeten worden: een bewust geestelijk, goddelijk wezen. Dat is het doel van alle mensen op aarde. Daarom moet je in het nu beginnen met de hele kleine dingen.

Where there is love, there is life – Mahatma Gandhi

Als wij als mens de theosofische leringen tot levende gedachten maken en de praktische ethiek van de theosofie weten toe te passen in de hectiek van het dagelijks leven, kunnen we de mensen om ons heen positief beïnvloeden en een weldaad voor onze omgeving worden. Een perfect voorbeeld van iemand die zijn spirituele overtuiging leefde, het walk-your-talk-principe, is Mahatma Gandhi.

Een veel gestelde vraag tijdens theosofische cursussen is, hoe kun je de nieuwverworven inzichten integreren in je leven? Het antwoord is even simpel als effectief: Begin bij jezelf, daar ligt het startpunt van iedere verandering in je leven. Door inzicht in de structuur van het leven, de samengesteldheid van de mens, de wetmatigheden van de natuur, groeit het besef van wie en wat wij in werkelijkheid zijn, waardoor we anders gaan denken en handelen.

Er is geen afgescheidenheid er is alleen maar EENHEID. Wie leeft vanuit dit inzicht wordt een ander mens en zal op den duur geen enkele vorm van angst meer voelen omdat niets of niemand hem kan bedreigen. Alles wat het stoffelijk lichaam kan beschadigen, wordt niet meer als dreiging gezien omdat het lichaam slechts het voertuig van de ziel is. De ware bewoner is de eeuwigheidspelgrim, die door niets van stoffelijke aard vernietigd kan worden. De mens is thuisgekomen bij zich-zelf.

Na vragen van de deelnemers aan deze ZOOM-sessie ontstond een levendig gesprek over diverse begrippen die eerder genoemd waren, zoals karma, herbelichaming, periodiciteit, maar ook hele praktische situaties zoals, hoe reageer je als iemand bij de supermarkt heel hard met een winkelwagen tegen je enkels aanrijdt? Na een aangename gedachtewisseling waarbij ook de boeken van Wytze Keuning*, Fritjov Capra en Goswani genoemd (deze laatste twee als goede voorbeelden van boeken waarin de oude wijsheid gecombineerd wordt met de moderne wetenschap), besloot Robert de avond met het voorlezen van een stukje uit de Mahatma brieven.

Hartelijk dank Robert, voor deze inspirerende avond.

* De Asoka trilogie van Wytze Keuning wordt binnenkort opnieuw gepubliceerd (ook in een Engelse vertaling) door het Theosofisch Centrum ‘Post Nubia Lux’ .
Het betreft de volgende titels:
De Wilde Prins
De Wijze Heerser
De Grote Maner

Dood gaan is niks om bang voor te zijn

Lezing van Tim Wyatt ‘redefining death’ 29-4-2019

Tim is zeer belezen op het gebied van de dood. Hij ziet het als zijn taak om mensen kennis te laten maken met het fenomeen dat doodgaan niet erg is en niks is om bang voor te zijn. Zo lang we het begrip dood niet vatten, kunnen we het leven niet doorgronden. De angst voor de dood vergiftigt ons leven.

Waarom veroorzaakt de dood zoveel angst? Onze perceptie van doodgaan is erg belangrijk wanneer ons stoffelijk lichaam achterlaten. Theosofie levert een uitgebreid verhaal over ons leven, onze kosmos en leert ons dat alles cyclisch is en onderworpen aan kosmische wetten, van een klein atoomdeeltje tot complete heelallen.

De dood van het fysieke lichaam veroorzaakt veel van deze angst. In de theosofie bestaat ons fysieke lichaam niet op zichzelf, maar is het één van de zeven lichamen, die we na onze dood één voor één afwerpen. Dood zou je kunnen beschouwen als een deur naar een volgend leven. Ook al zijn we al diverse keren doodgegaan, we hebben het nog steeds niet verwerkelijkt na al die keren. Terwijl het vergelijkbaar is met het lopen naar een andere kamer, of het wisselen van kledingstukken.

Karma en reïncarnatie zijn belangrijk om dood te begrijpen. Het betekent niet dat je achterover moet leunen en niets doen, maar dat je actief je schulden kan inlossen en stappen kan maken op het pad. Dit kan door je bewust te zijn van je gedachten en handelingen.

Het hebben van één ziel die na je dood afgedankt wordt naar een verblijf in een eeuwige hemel (of hel) is volgens de theosofie onmogelijk, aangezien niets eeuwig is in de natuur. Het zou enorm inefficiënt zijn als ons delicaat opgebouwde lichaam zo kort in gebruik zou zijn om alleen maar doelloos door het leven te sukkelen.

Het is moeilijk om bestaan van leven na de dood te bewijzen, maar Dokter Ian Stevenson heeft onderzoek gedaan naar kinderen in India die hun vorige levens herinneren:

Daarnaast zouden irrationele angsten signalen kunnen zijn van vorige levens, net als het kunnen begrijpen van andere talen. Tim verwijst ons naar de Institute of Noetic Sciences voor wetenschappelijke uitwerking van theosofische leringen, zoals bijvoorbeeld dat alles met elkaar verbonden is met het ene.

Nu aanmelden: Inleiding in de Theosofie

Wie aan een studie van de Theosofie begint krijgt al gauw in de gaten dat hij of zij te maken heeft met een grote hoeveelheid uiteenlopende literatuur die vaak nog erg moeilijk is ook. Toch is het juist de Theosofie die structuur zou kunnen aanbrengen in de grote hoeveelheid esoterische kennis waar wij tegenwoordig via boekhandels, bibliotheken en internet de beschikking over hebben. In deze introductiecursus worden, met ruimschoots gelegenheid tot vragen en gesprek, de volgende onderwerpen behandeld:

 • Oorsprong en doel van het Al en het leven
 • Natuur, mens en evolutie
 • Zichtbare en onzichtbare gebieden van de werkelijkheid
 • Het bouwplan van de kosmos
 • De mens als samengesteld wezen
 • De dood en daarna
 • Karma en reïncarnatie
 • Vrije wil
 • Mysteriescholen en inwijding
 • Het Pad

Docent: Wim Leys
Data: 7-10-2018, 21-10-2018, 4-11-2018, 18-11-2018, 2-12-2018
Tijd: zondagmiddag, 15.00 – 17.00 uur (zaal open 14.40 uur)
Locatie: Laan van Meerdervoort 1-A, 2517 AA Den Haag
Kosten: € 30,- voor vijf bijeenkomsten, inclusief materiaal.
Aanmelden: Wim Leys, tel. 06-33 74 00 08 of 
wimleys@ziggo.nl

Download hier de flyer Inleiding in de Theosofie 2018.

Lezing Henk Blezer, Karma in boeddhisme

Het summum is de macht van karma te breken, zodat je kunt kiezen om terug te komen

Het begrip karma is bezig aan een opmars. Iedereen weet ongeveer wat het betekent, maar hoe werkt karma eigenlijk? Wie of wat is er verantwoordelijk voor de daden in een vorig leven, of zelfs maar de daden van het voorgaande moment? Om antwoord te krijgen op deze vragen nodigden wij boeddholoog Henk Blezer uit.

Voor de meeste mensen is karma heel nauw verbonden met boeddhisme, maar eigenlijk gaan deze leer en het karmaprincipe niet goed samen. Als je de ideeëngeschiedenis van het boeddhisme goed bestudeert, wordt al snel duidelijk dat de boeddhisten het karmabeginsel niet uitgevonden hebben. Het boeddhisme kent immers het begrip “zelfloosheid”. Als het ‘’zelf’’ instabiel is, voortdurend verandert en uit allerlei factoren bestaat die soms bij elkaar komen, soms uiteengaan, wat houdt karma dan bij elkaar? Als er geen identiteit bestaat, geen relatie is tussen wie een persoon nu is en straks in een volgend leven, hoe blijft karma dan eigenlijk verbonden met die non-identiteit?

Een van de oplossingen die daarvoor bedacht is, is dat karma voortduurt in samskara (mentale formaties) als imprint in de vijfde skandha (onderscheidingsvermogen, perceptie) en als zodanig het lichaam verlaat bij de dood en mee-reïncarneert in een nieuwe levensvorm.

Vanuit het oude boeddhisme gaat karma vaak over hel en verdoemenis geïllustreerd met afbeeldingen van Yama, de heer des doods, en diverse soorten hellen. Oud boeddhistische en oude Indiase notities over karma staan in kosmologische context. Er zat een heel wereldbeeld achter, denk aan de zes rijken van wedergeboorte. Tegenwoordig interpreteren we karma bij voorkeur in psychologische context.

Samsara betekent letterlijk samenstromen, maar wordt heel vaak voorgesteld als een cirkelbeweging. Er zijn zes rijken waar een bepaalde hiërarchie in zit. Godenrijk, Rijk titanen, half goden (demonen), Mensenrijk, Dierenrijk, Rijk van Hongergeesten en Hellen (oude boeddhisme telt er vijf omdat 2 en 5 vaak samengenomen worden).

Het meest verkiezingswaardige rijk is mensenrijk, dit geeft de mogelijkheid een dharma te omarmen, een leraar te ontmoeten, boeddhisme te beoefenen. In het godenrijk komen wezens terecht met heel veel verdiensten. Die hebben de neiging te gaan rentenieren en dan komt er van de praktijk niet veel meer terecht. Het godenrijk is echter geen eindstation, het is onderdeel van samsara. Je bent er gevrijwaard van lijden, het is er prettig, maar zodra je goede karma opgesoupeerd is, val je er weer uit. De kans is groot dat je daarna in het rijk der hongergeesten terecht komt (pretas= zij die voorgegaan zijn).

Het levensrad toont de 12-voudige keten van ontstaan van afhankelijkheid. In het centrum vinden we de drie vergiften, de drie verstoorde emoties (begeerte, haat, onwetendheid soms uitgebreid met jaloezie en trots) die, als ze bewust ingezet worden, heftig karma produceren. De haan symboliseert Begeerte, de slang Agressie, het varken Onwetendheid. Rond de drie vergiften zit een cirkel met een witte kant en een donkere kant en daarmee wordt karma uitgebeeld. Het wiel wordt vastgehouden door de klauwen van de heer des doods.

Je weet nooit welk karma op welk moment uitrijpt dus de aanname dat je je als mens ontwikkelt richting het godenrijk klopt niet. Dat verklaart gelijk de afkeer die de boeddhisten voelen naar samsara toe. Je kunt ook net zo goed in een hellenrijk terecht komen en vandaaruit naar het godenrijk en dan weer het mensenrijk. Welk karma op welk moment uitrijpt daar heb je als mens heel weinig controle over. Dit is geen willekeur maar de wet van karma.

Alles wat wij kennen is in causaal verband ontstaan, in oorzakelijk verband en bestaat daarom niet op zichzelf. Als een mens onwetend is kunnen karmische zaadjes actief worden, en als die actief worden dan kan er een wedergeboortebewustzijn ontstaan, als er een wedergeboortebewustzijn is dan ontwikkelen zich naam en vorm, als een embryo zich ontwikkelt dan ontwikkelen zich de zintuigen, als de zintuigen zich ontwikkelen is er een voorwaarde voor contact, als er contact is, is er gevoel (leuk niet leuk, kan me niet schelen), als er gevoel is dan is er begeerte, als er begeerte is dan is er grijpen en gehechtheid, enz.

Karma en reïncarnatie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zit er iets tussen sterven en opnieuw geboren worden? Een seconde, een eeuwigheid of is het een tijdloos iets? Aanvankelijk dacht men van niet. Later beschreef men een tussenstaat met een duur van 7 x 7 weken. Dit is een symbolisch getal, dus het gaat niet precies om 49 dagen.

Je bouwt (goed of slecht) karma op door te spreken (verbaal), te handelen (fysiek, lichaam) of te denken (mentaal). Alle drie worden ze anders gewogen (iemand slaan is erger dan iemand uitschelden of slecht over iemand denken). Toch draait alles om de intentie en de wilsbekwaamheid van een persoon. De theosofen zeggen: het motief is alles.

Karma is niet overdraagbaar, je kun het niet ontlopen. Als de condities juist zijn, komt karma tot rijping. Je kunt het niet compenseren, goed karma heft slecht karma niet op. Als je slecht karma hebt opgebouwd zal je het door lijden moeten opbranden. Dat gebeurt ook als je prettige dingen ervaart, dan brand je goed karma op.

Karma kan in hetzelfde leven rijpen maar vaker slaat het een leven over. Dat is vervelend, je weet nooit wat je krijgt. Als je sterft, heb je geen idee welk karma in je volgend leven actief gaat worden. Dit is de reden dat boeddhisten investeren in prettige, gunstige omstandigheden tijdens het overgangsproces. Men herinnert de stervende aan goede dingen uit zijn leven, hangt meditatiebeelden voor hem op, creëert een prettige sfeer. De laatste gedachte, het laatste moment van bewustzijn wordt als heel belangrijk gezien.

Het summum is om vrij te worden van karma, de macht van karma als het ware te breken, zodat je kunt kiezen om terug te komen.

Veel dank aan Henk Blezer voor deze buitengewoon boeiende lezing die zeker aanleiding geeft tot nadere verdieping in dit complexe onderwerp.

Lezing Loge Den Haag TVN

lezing 5 maart 2018: ‘Karma in boeddhisme’ door Henk Blezer

Er zijn weinig onderwerpen binnen het boeddhisme die zoveel vragen oproepen als de leer van karma; overigens niet alleen nu: er is altijd wel al discussie over geweest.

Hoe laat de werking van strikt persoonlijk opgevat karma zich verenigen met boeddhistische opvattingen over de vergankelijkheid van de conventionele persoon, of met de overdracht van verdienste? Hoe blijft karma met de persoon verbonden als die au fond geen wezensidentiteit heeft en voortdurend verandert? Hoe kunnen we ons de continuïteit van karma voorstellen door verschillende levens heen? Dus: hoe werkt karma eigenlijk? Wie of wat is er verantwoordelijk voor de daden in een vorig leven, of zelfs maar de daden van het voorgaande moment? Wat heeft karma met gerechtigheid te maken?

Maar ook de ideeëngeschiedenis roept interessante vragen op: hoe heeft het denken over karma zich in India en daarbuiten ontwikkeld en welke geschiedenis hebben wij zelf met het begrip karma?

Henk Blezer (Universiteit van Leiden en Vrije Universiteit Amsterdam) doet sinds begin negentiger jaren wetenschappelijk onderzoek naar en publiceert over Indiaas en Tibetaans boeddhisme en bön.
Hij onderwees boeddhistische studies aan de Universiteit van Leiden en geeft momenteel les over boeddhisme aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Bovendien doceert hij Aziatische en boeddhistische studies voor het Internationale Studie programma (eveneens Universiteit van Leiden, Campus Den Haag).

Wij zien ernaar uit u in de Loge te begroeten voor deze bijzondere avond. Voor leden is deze lezing gratis toegankelijk. Niet leden betalen € 6,- toegang (inclusief een kopje koffie of thee met wat lekkers).